Vải vẹc xây 75 – 150

Đồng màu:120.000/kg

0912 781 097